Organizaciono pravni sektor

Organizaciono pravni sektor pokriva sve oblasti rada koje su vezane za pravne discipline a osim njih brine i o osnovnim organizacionim cjelinama, kadrovskoj politici i opštim poslovima u našem preduzeću. Organizaciono pravni sektor je podijeljen na četiri službe:

  • Služba za kadrovske i opšte poslove
  • Služba obezbjeđenja i protivpožartne zaštite
  • Služba ishrane radnika
  • Služba samački hotel